Brf Morkullan är delägare i HSB Sörmlands solcellspark som ligger utanför Strängnäs och föreningen köper in el för både fastigheternas och lägenheternas behov. I årsavgiften för lägenheterna ingår fasta avgifter till nätbolag. Den beräknade årskonsumtionen debiteras med en tolftedel varje månad på den vanliga avgifts avin. Varje lägenhet har en egen elmätare .

I maj görs en avstämning mellan beräknad och avläst förbrukning och skillnaden debiteras eller krediteras på juli månads avi.Avvikelser innebär att det kommande årets beräknade förbrukning justeras. Det pris som lägenheterna betalar per kWh är föreningens genomsnittliga kostnad för lägenhetsförbrukningen.Priset för det kommande året fastställs av styrelsen i maj månad och gäller normalt hela det kommande året. Avgiften är för närvarande 1,27 kr per kwh