Nyheter

Föreningsstämma den 16 Februari 2021

Styrelsen har med hänsyn till pandemin beslutat att inte kalla till något fysiskt möte. Föreningsstämman i Februari kommer istället att hållas genom poströstning utan fysisk närvaro.

De tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under den pågående coronapandemin förlängs till att gälla under hela 2021. Det beslutade riksdagen den 2 december. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

När stämmor i bostadsrättsföreningar hålls är det viktigt att dessa genomförs på sätt som minimerar risken för smittspridning. De tillfälliga lagändringar som infördes under våren 2020 gäller nu även under hela 2021. 

Bostadsrättsföreningens styrelse fastställer datum för föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Varje bostadsrättsförening beslutar själv, utifrån sina förutsättningar, hur den gör med föreningsstämman.

HSBs rekommendation till bostadsrättsföreningar för att minimera smittspridning:
  • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet.  
  • Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning. Flera tillfälliga lagändringar har införts som bland annat gör det möjligt att delta på distans eller poströsta istället för att delta fysiskt på stämman. Detta för att minska risken för smittspridning. Lagändringarna trädde i kraft 15 april och 18 maj 2020.
Lagändringar för att underlätta stämmor på distans

Lagen började gälla 18 maj 2020. Här beskriver vi kortfattat vad den innebär.

Deltagande endast via elektronisk uppkoppling med poströstning:

  • Styrelsen kan besluta att stämman endast hålls med elektronisk uppkoppling. Kravet på att stämman ska hållas på viss ort slopas tillfälligt. 
  • Styrelsen får besluta att utomstående ska ha rätt att närvara för att kunna genomföra stämman digitalt.
  • Krav finns att medlem ska kunna poströsta om stämman endast hålls via elektronisk uppkoppling. 

 Deltagande genom enbart poströstning: 

  • Styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning. 
  • När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. 
  • Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats om sådan finns. 
  • Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. 

Vid stämmor med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid. Det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det.